Sadjarsko društvo Bele krajine

Predstavitev

Osnovni namen delovanja Sadjarskega društva Bele krajine je povezovanje sadjarjev in ljubiteljev sadjarstva pri učinkovitem prenosu sadjarskih znanj. Društvo je aktivno na področju izobraževanja, organizaciji strokovnih ogledov, ekskurzij, razstav in drugih prireditev. Društvo združuje okrog 150 sadjarjev in ljubiteljev sadjarstva iz občin Črnomelj, Metlika in Semič.

Pri svojem delu društvo sodeluje s Javno službo za kmetijsko svetovanje, občinami in drugimi sorodnimi društvi ter z Zvezo sadjarskih društev Slovenije. Še posebno si prizadevamo za sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami na področju ozaveščanja mladih o zdravi prehrani, lokalni pridelavi in predelavi sadja ter širjenju sadjarske kulture. Aktivno delo sadjarskega društva Bele krajine se odraža v razvoju sadjarstva v Beli krajini.

Sadjarsko društvo Bele krajine je bilo ustanovljeno na občnem zboru v Črnomlju 9.3.1991 na pobudo Kmetijsko svetovalne službe. V tistem obdobju je bilo posajenih največ intenzivnih sadnih nasadov zato se je pojavila potreba po povezovanju sadjarjev pri pridobivanju novih znanj in organiziranem nastopu pri promociji in prodaji.
Občnega zbora se je udeležilo 41 sadjarjev in ljubiteljev sadjarstva iz vse Bele krajine. Prvi predsednik društva je postal Mirko Trampuš. Društvo je bilo že na samem začetku zelo aktivno. Organizirana so bila predavanja, ogledi nasadov, strokovne ekskurzije in razstave. Še posebej je bila odmevna organizacija Slovenske sadjarske razstave leta 1994 v Belokranjskem muzeju v Metliki, katero si je ogledalo 9000 obiskovalcev.

Leta 1995 je predsedovanje društva prevzel Marjan Pezdirc in ga uspešno vodil dva mandata. V tem času se je društvo odlikovalo po izvedbi zanimivih sadjarskih razstav v Črnomlju, Metliki in Semiču.

V letu 2003 je predsednik društva postal Janez Humljan in je nadaljeval zastavljeno delo. V tem času je bilo organiziranih največ izobraževanj predelave sadja, ki so dale sadjarjem nov zagon pri predelavi sadja v sok, kis, suho sadje in žganje.

Leta 2007 je bil za predsednika društvo izvoljen Stanislav Muhič, ki je društvo aktivno vodil dva mandata. Ohranil je obstoječe aktivnosti ter dodal nekaj novosti. V tem času je bila postavljena spletna stran in izvedeno je bilo sodelovanje v dveh projektih:
– Barvita pestrost v sodelovanju z Čebelarsko zvezo Bele krajine in
– Ohranitev dragocenosti sadjarske kulture v sodelovanju z Občino Semič.

Leta 2015 je predsednik društva postal Janez Gačnik, ki je prav tako ohranil utečene aktivnost, dodal pa delo z vrtci in osnovnimi šolami pri širjenju sadjarske kulture. V tem letu je društvo vstopilo v Zvezo sadjarskih društev Slovenje z namenom po tesnejšem sodelovanju z drugimi sadjarskimi društvi po Sloveniji.

Da je bilo društvo v vseh letih aktivno gre zasluga predsednikom in upravnim odborom, ki so nadaljevali delo predhodnikov in dodajali nekaj novih zamisli. Pohvala gre tudi članom društva, da so ohranili enotnost, dajali nove pobude in se aktivno udeleževali zastavljenih aktivnosti. Sadjarsko društvo Bele krajine poskuša enakovredno delovati v občinah Črnomelj, Metlika in Semič, obenem pa želi preseči občinske okvire in teži k širšemu medsebojnemu sodelovanju.

Sadjarsko društvo Bele krajine se je uspešno preizkusilo tudi v projektnem delu in kot partner uspešno sodelovalo pri izdelavi učnih poti, ki so namenjene tudi širši družbeni skupnosti. S tem je društvo pridobilo v souporabo dva učna nasada, v katerih lahko izvaja izobraževalne aktivnosti in tesneje sodelovanje z drugimi društvi, predvsem pa mladimi v šolah in vrtcih pri širjenju sadjarske kulture.

Sadjarstvo ni le panoga, ki se ukvarja s pridelavo, predela in uživanja sadja. Je način življenja, ki se kaže v odnosu do narave, ohranjanja biotske pestrosti, izkoriščanje naravnih danosti, gospodarnosti, delavnih navad, ohranjanju tradicije in razvoju doživljajskega turizma in delovnih terapij.

V Sadjarskem društvu Bele krajine si želimo, da bi s svojim delom in zgledom v društvo povezali nove somišljenike. Predvsem pa si želimo, da bi v društvo vstopilo več mladih.

Vabljeni k sodelovanju in povezovanju.

 

Priloge